AVG verklaring 

Bed & Breakfast Hulleste gevestigd aan Westerlanderweg 56, 1778 KM Westerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

B&B Hulleste
Westerlanderweg 56
1778 KM Westerland 

06-15442026
bbhulleste@gmail.com 

www.hulleste.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

B&B Hulleste verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Naam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Uw ID  (wordt alleen door ons ingezien om uw identiteit te controleren, dit wordt echter niet opgeslagen (geen kopie ID en ook geen opslag van ID-nummer))

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker op onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bbhulleste@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken: 

B&B Hulleste verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het reserveren van uw B&B kamer 
 • Het afhandelen van uw betaling  
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om de wettelijk verplichte aangifte te doen voor de (toeristen) belasting 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

B&B Hulleste neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Hulleste) tussen zit. 

B&B Hulleste gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: 

Lenova desktop: Microsoft office, Norton antivirus, Final Account facturering, Sociale media voor klantencontacten (zoals facebook, Instagram) 

Samsung telefoon: Android voorzien van pincode of soortgelijke beveiliging voor mobiel verkeer, email, Social media, klantcontacten en betalingsverkeer. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

B&B Hulleste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, echter nooit langer dan 24 maanden. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

B&B Hulleste verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Daar waar wij gebruik maken van een opslag of verwerking door derden wordt er een zo geheten verwerkingsovereenkomst gesloten, zodat u weet dat uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de regelgeving van de AVG. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 

B&B Hulleste gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming van gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Hulleste en heeft u het recht gegevens overdraagbaarheid te weigeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bbhulleste@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone de strook met nummers onderaan uw paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. B&B Hulleste wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/top-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

B&B Hulleste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met bbhulleste@gmail.com